Optics/Binoculars2018.03.07 00:30

작성일: 2018.03.01

------------------------------


기록용으로 남겨둡니다.


Zeiss Conquest HD 8x42 모델


Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/60sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-125


Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/40sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-400


Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/60sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-160


Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/60sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-160


8x42 각인

Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/50sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-400


Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/60sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-125


접안렌즈가 상당히 큰편입니다.

Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/60sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-250


Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/60sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-250


Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/60sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-125


보라색 대물렌즈 코팅

Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/80sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-800


Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/60sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-200


Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/60sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-250


Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/60sec | F/2.0 | 5.1mm | ISO-320


어포컬

Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/800sec | F/4.0 | 19.2mm | ISO-80


Panasonic | DMC-LX5 | Normal program | 1/500sec | F/4.0 | 5.1mm | ISO-80


Panasonic | DMC-LX5 | Aperture priority | 1/1000sec | F/4.0 | 5.1mm | ISO-200


Panasonic | DMC-LX5 | Aperture priority | 1/1300sec | F/4.0 | 5.1mm | ISO-200


Panasonic | DMC-LX5 | Aperture priority | 1/3200sec | F/4.0 | 5.1mm | ISO-200


Panasonic | DMC-LX5 | Aperture priority | 1/1600sec | F/4.0 | 5.1mm | ISO-200


Panasonic | DMC-LX5 | Aperture priority | 1/1300sec | F/4.0 | 5.1mm | ISO-200간단소감


초점조절링은 정말 부드럽게 작동됩니다.

보통은 조절링이 한방향은 약간 부드럽지 않게 작동되는데, 이제품은 방향에 관계없이 부드럽게 작동되더군요.


실시야각이 7.4도로 시원한 상을 보여줍니다.

다만, 눈을 접안렌즈쪽에 약간 가까이대고 보면 원형샹 주위로 빛이 일렁이는 현상이 나타납니다.

아이컵이 좀 더 길었다면 좋았을텐데 하는 아쉬움이 있네요.


10x42 모델은 다를 지 궁금하네요.

Posted by Ars Magna